Strona głółwna
Aktualności
Regulamin
Sylwetki Hodowców
Cele klubu
Wzorzec
Kolory
Nasze zebrania
Linki
Nasz banerRegulamin

Regulamin Klubu Ras Białogłówka Gumbińska i Elbląska Trójmiejskiego Związku Hodowców Gołebi Rasowych, Drobiu, Ptaków Ozdobnych, Królików i Drobnych Zwierząt

Rozdział I
Postanowienie ogólne

§1

1. Klub tworzony jest z inicjatywy hodowców ras Białogłówka Gumbińska i Elbląska i powoływany jest na wniosek Wiceprezesa Zarządu ds. Hodowlanych TZHGRDPOKiDZ, pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd TZHGRDPOKiDZ w oparciu o uchwałę Walnego Zebrania Członków TZHGRDPOKiDZ.

2. Klub musi liczyć minimum 10 członków.

§2

l. Siedzibą Klubu jest siedziba TZHGRDPOKiDZ.

2. Terenem działania Klubu jest obszar województwa Pomorskiego.

§3

1. Działalność Klubu jest zgodna ze statutem Trójmiejskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu, Ptaków Ozdobnych, Królików i Drobnych Zwierząt.

2. Klub ma prawo używania pieczęci, odznak, proporców i obrączek rodowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w Związku.

3. Klub swoją działalność opiera na pracy społecznej jego członków.

4. Działalność Klubu finansowana jest z dobrowolnych składek jego członków uchwalonych na wniosek Zarządu Związku na Walnym Zebraniu Członków TZHGRDPOKiDZ oraz przez sponsorów.

Rozdział II
Cele i środki działania Klubu

§4

Celem Klubu jest rozwój hodowli ras Białogłówka Gumbińska i Elbląska dla osiągnięcia najwyższego poziomu wystawowego i użytkowego.

§5

Klub realizuje swoje cele przez:

1. Członkostwo w Trójmiejskim Związku Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu, Ptaków Ozdobnych, Królików i Drobnych Zwierząt.

2. Promowanie hodowania ras Białogłówka Gumbińska i Elbląska poprzez:

a. organizowanie wystaw, pokazów i giełd,

b. organizowanie uczestnictwa swoich członków w wystawach i pokazach w kraju oraz za granicą,

c. publikowanie corocznie sprawozdania przedstawiającego wyniki z wystaw, w których uczestniczyli członkowie Klubu,

d. współpracowanie z Komisją Hodowlaną i Komisją Standaryzacyjną PZHGRiDO przy opracowywaniu, nowelizacji wzorców i instrukcji oceny,

e. współpracowanie z Kolegium Sędziów PZHGRiDO w zakresie szkolenia sędziów i asystentów specjalizujących się w rasach Białogłówka Gumbińska i Elbląska oraz ujednolicenia kryteriów oceny eksponatów, a także uzgadnianie obsługi sędziowskiej ras Białogłówka Gumbińska i Elbląska na wystawach organizowanych przez TZHGRDPOKiDZ,

f. przeprowadzanie corocznie analizy stanu hodowli w zakresie liczebności oraz jakości pogłowia ras Białogłówka Gumbińska i Elbląska,

g. prowadzenie różnorodnych form oddziaływania na racjonalny rozwój hodowli ras Białogłówka Gumbińska i Elbląska poprzez: kongresy naukowe, seminaria, odczyty, szkolenia, dyskusje i konkursy,

h. współudział w wydawaniu literatury fachowej oraz rozpowszechnianie wśród członków materiałów o charakterze informacyjnym, instruktażowym, szkoleniowym itp.,

i. prowadzenie ewidencji i rozprowadzanie obrączek rodowych,

j. koordynowanie przedsięwzięć hodowlanych zmierzających do wprowadzenia pożądanych linii genetycznych.

3. Utrzymywanie łączności i współpracowanie z pokrewnymi klubami w kraju i za granicą Polski.

4. Kształtowanie koleżeńskiej i partnerskiej współpracy oraz zasad współżycia społecznego wśród członków Klubu.

Rozdział III
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§6

l. Członkiem Klubu może być hodowca ras Białogłówka Gumbińska i Elbląska jeżeli:

a. jest członkiem zwyczajnym Trójmiejskiego Związku HGRDPOKiDZ, przyjęty w trybie §9 pkt. l ;2 statutu Związku,

b. jest członkiem innego Związku z kraju lub z zagranicy,

c. wniesie pisemną deklarację w Klubie - od osoby, która nie ukończyła 16 lat wymaga się pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego,

d. uiści opłatę wpisową ustaloną przez TZHGRDPOKiDZ (nie dotyczy członków zwyczajnych TZHGRDPOKiDZ),

e. zostanie przyjęty na podstawie uchwały Zarządu Klubu.

2. W przypadku odmowy przyjęcia kandydatowi przysługuje prawo pisemnego odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków Klubu w terminie 14 dni od daty otrzymania odmowy, które powinno być rozpatrzone na najbliższym zebraniu Klubu.

§7

Każdy członek Klubu ma prawo:

a. wybierać i być wybieranym do wszystkich władz Klubu,

b. uczestniczyć w zebraniach Klubu,

c. korzystać z porad i pomocy w sprawach związanych z działalnością statutową Związku i Klubu,

d. brać udział w posiedzeniach władz Klubu, na których rozpatrywane są sprawy jego bezpośrednio dotyczące,

e. korzystać ze wszystkich świadczeń Klubu oraz uczestniczyć w imprezach organizowanych przez Klub,

f. wysuwać postulaty i wnioski oraz zwracać się z zapytaniami i skargami.

§8

Każdy członek Klubu jest zobowiązany:

a. przestrzegać postanowień regulaminu Klubu oraz statutu Związku i wydawanych na jego podstawie uchwał,

b. współdziałać z władzami Klubu oraz brać czynny udział i sumiennie wykonywać powierzone mu zadania,

c. płacić regularnie składki członkowskie (od płacenia składki członkowskiej zwolnieni są członkowie Trójmiejskiego Związku HGRDPOKiDZ),

d. stać na straży dobrego imienia Klubu.

§9

Członkostwo członka Klubu ustaje w przypadku:

a. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Klubu, o ile przeciwko zainteresowanemu nie toczy się postępowanie dyscyplinarne,

b. skreślenia na wniosek skarbnika TZHGRDPOKiDZ z powodu nie opłacania w ustalonym terminie składki członkowskiej z uwzględnieniem przypadków, gdy Zarząd Związku uzna zwłokę za usprawiedliwioną,

c. wykluczenia orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego,

d. wskutek skazania prawomocnym wyrokiem Sądu powszechnego na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych,

e. śmierci członka.

Rozdział IV
Władze Klubu

§10

Władzami Klubu są:

a. Walne Zebranie Członków,

b. Zarząd Klubu,

c. Klubowy Sąd Koleżeński.

§11

Kadencja władz Klubu wynosi 4 lata i trwa do czasu wyboru nowego składu.

Walne Zebranie Członków
§12

l. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków.

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Zwyczajne sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Klubu, co roku, a sprawozdawczo-wyborcze co 4 lata nie później niż do 30 czerwca.

4. Członkowie Klubu i Zarząd Trójmiejskiego Związku HGRDPOKiDZ o zwołanym Walnym Zebraniu Członków Klubu powiadamiani są z 30- dniowym wyprzedzeniem. W zawiadomieniu o terminie i miejscu zwołanego Walnego Zebrania Członków powinien być przedstawiony porządek oraz gdy jest to możliwe materiały i projekty uchwał związane z tematyką obrad.

§13

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Klubu należy:

a. Uchwalanie działalności merytorycznej zgodnej z postanowieniami regulaminu Klubu,

b. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Klubu i Klubowego Sądu Koleżeńskiego,

c. udzielanie (lub nieudzielanie) absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu na wniosek Wiceprezesa Zarządu d/s Hodowlanych TZHGRDPOKiDZ, który z ramienia TZHGRDPOKiDZ sprawuje nadzór nad działalnością Klubu,

d. udzielanie (lub nieudzielanie) absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu Klubu,

e. wybór władz Klubu:

- Przewodniczącego Zarządu Klubu,

- Wiceprzewodniczącego Zarządu Klubu,

- Sekretarza Klubu,

- 3 członków Klubowego Sądu Koleżeńskiego

odbywa się w wyborach bezpośrednich w głosowaniu tajnym wg odrębnego regulaminu uchwalonego przez Zarząd Trójmiejskiego Związku HGRDPOKiDZ spośród kandydatów zgłoszonych przez osoby tworzące Walne Zebranie Członków [od osoby (członka Klubu) nie mogącej uczestniczyć w Zebraniu, wyrażającej chęć kandydowania do władz Klubu wymagane jest pisemne oświadczenie w tej sprawie].

f. rozpatrywanie wniosków Zarządu Klubu, Klubowego Sądu Koleżeńskiego i odwołań od ich decyzji.

§14

W Walnym Zebraniu Członków z głosem decydującym udział biorą wszyscy członkowie Klubu, z głosem doradczym członkowie władz Trójmiejskiego Związku HGRDPOKiDZ i zaproszeni goście.

§15

Uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy liczby członków Klubu, a w drugim terminie bez względu na liczbę członków Klubu.

§16

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu może się odbyć w każdym czasie i jest zwoływane przez Zarząd Klubu z własnej inicjatywy; na pisemne żądanie Zarządu Trójmiejskiego Związku HGRDPOKiDZ lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Klubu.

2. Zarząd Klubu ma obowiązek zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 30 dni od daty otrzymania wniosku. Jeżeli Zarząd Klubu w ciągu I-go miesiąca od daty upływu terminu nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu to może je zwołać wnioskodawca zgodnie z pkt.l.

3. Uczestnikami Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków są uprawnieni wg §14.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Zarząd Klubu
§17

1. Zarząd Klubu składa się z trzech osób.

2. Zarząd Klubu pod przewodnictwem Przewodniczącego Zarządu Klubu kieruje całokształtem działalności Klubu.

3. Członkami Zarządu Klubu są wybrani przez Walne Zebranie Członków Klubu:

- Przewodniczący, który jest reprezentantem oficjalnym Klubu z prawem uczestnictwa z głosem doradczym we władzach TZHGRDPOKiDZ;

- Wiceprzewodniczący d/s Hodowlanych,

- Sekretarz.

4. Zarząd Klubu działa zgodnie z regulaminem uchwalonym na jego wniosek przez Zarząd Trójmiejskiego Związku HGRDPOKiDZ.

5. Uchwały Zarządu Klubu zapadają bezwzględną większością głosów składu Zarządu Klubu.

§18

Do kompetencji Zarządu Klubu należy:

1. kierowanie pracą Klubu i działanie w jego imieniu aby osiągnąć cele określone w §4,

2. kierowanie działalnością zgodnie z postanowieniami regulaminu i uchwałami władz Klubu,

3. przyjmowanie i skreślanie członków,

4. opracowywanie preliminarzy budżetowych,

5. wnioskowanie do Zarządu Trójmiejskiego Związku HGRDPOKiDZ w/s uchwalenia budżetu Klubu i wysokości składki członkowskiej,

6. opracowywanie i przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z działalności Zarządu Klubu,

7. składanie okresowych sprawozdań Zarządowi Trójmiejskiego Związku HGRDPOKiDZ z działalności merytorycznej i finansowej,

8. prowadzenie ewidencji swoich członków,

9. organizowanie wspólnie z TZHGRDPOKiDZ wystaw, pokazów i giełd,

l0.organizowanie uczestnictwa swoich członków w wystawach i pokazach w kraju oraz za granicą,

11.publikowanie corocznie sprawozdań przedstawiających wyniki z wystaw, w których uczestniczyli członkowie Klubu,

12.prowadzenie ewidencji i rozprowadzanie obrączek rodowych,

13.przeprowadzanie corocznie analizy stanu hodowli w zakresie liczebności oraz jakości pogłowia ras Białogłówka Gumbińska i Elbląska,

14.wyznaczanie reprezentantów Klubu do utrzymywania łączności z pokrewnymi klubami w kraju i za granicą Polski,

15.zwoływanie Walnych Zebrań Członków.

Klubowy Sąd Koleżeński
§19

1. Klubowy Sąd Koleżeński składa się trzech osób.

2. Klubowy Sąd Koleżeński wybiera spośród swojego grona: przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.

3. Klubowy Sąd Koleżeński działa zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Sąd Koleżeński Trójmiejskiego Związku HGRDPOKiDZ.

§20

Do zadań Klubowego Sądu Koleżeńskiego należy:

1. rozstrzyganie sporów między członkami Klubu,

2. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Klubu,

3. składanie Sądowi Koleżeńskiemu Trójmiejskiego Związku HGRDPOKiDZ sprawozdań z wyników swojej pracy.

§21

1. Orzeczenia i postanowienia Klubowego Sądu Koleżeńskiego zapadają bezwzględną większością głosów składu Klubowego Sądu Koleżeńskiego.

2. Za nieprzestrzeganie postanowień regulaminu Klubowy Sąd Koleżeński wymierza następujące kary:

a. upomnienie;

b. nagana;

c. zawieszenie w sprawach członka na okres nie mniejszy niż l rok;

d. wykluczenie z Klubu.

3. Od orzeczenia Klubowego Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo odwołania się do Sądu Koleżeńskiego Trójmiejskiego Związku HGRDPOKiDZ w trybie § 5 pkt.2.

Rozdział V
Zmiany regulaminu i rozwiązanie Klubu

§22

Zmiana regulaminu Klubu uchwalana jest przez Zarząd TZHGRDPOKiDZ na wniosek Zarządu Klubu.

§23

1. Rozwiązanie Klubu może nastąpić na wniosek Zarządu TZHGRDPOKiDZ prawomocną uchwałą Zebrania Ogólnego TZHGRDPOKiDZ.

2. W razie rozwiązania Klubu Zarząd Trójmiejskiego Związku powołuje komisję likwidacyjną, która zgodnie z uchwałą Zebrania Ogólnego TZHGRDPOKiDZ przeprowadzi likwidację.